Moviments moleculars a la ciutat-xarxa, producció de noves subjectivitats connectades i emergència dels commons: un preludi del 15M

TitleMoviments moleculars a la ciutat-xarxa, producció de noves subjectivitats connectades i emergència dels commons: un preludi del 15M
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsMateo AMonterde
Short TitleMoviments moleculars a la ciutat-xarxa, producció de noves subjectivitats connectades i emergència dels commons